• Σύλλογος Δρομέων Υγείας Θεσσαλονίκης

  • Home
  • Εσωτερικός Κανονισμός

Σύλλογος Δρομέων Υγείας Θεσσαλονίκης

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Δρομέων Υγείας , σύμφωνα με το άρθρο 18 του Καταστατικού του , αποφάσισε την κατάρτιση του παρόντος Εσωτερικού Κανονισμού.

 1. Κανονισμός εκδρομών και αγώνων

Τα άρθρα του κανονισμού αυτού διέπουν τη συμμετοχή των μελών του Συλλόγου Δρομέων Υγείας Θεσσαλονίκης, αλλά και μη μελών, που αιτούνται να συμμετέχουν σε οργανωμένες μετακινήσεις με ή χωρίς διαμονή στα πλαίσια αγώνων δρόμου στην Ελλάδα ή το εξωτερικό. Ο κανονισμός έχει ως σκοπό την ισότιμη μεταχείριση των συμμετεχόντων και την διευκόλυνση του ΔΣ και των εκάστοτε αρχηγών της εκδρομής στην οργανωτική διεκπεραίωση των εκδρομών.
Άρθρο 1 : Δήλωση συμμετοχής

 1. Προκειμένου για μονοήμερες εκδρομές εσωτερικού, τα μέλη δηλώνουν τη συμμετοχή τους στην εκδρομή έως την προηγούμενη ημέρα της εκδρομής.
 2. Προκειμένου για εκδρομές εσωτερικού με διανυκτέρευση, τα μέλη δηλώνουν τη συμμετοχή τους έως την προθεσμία δήλωσης που αναφέρεται στην ανακοίνωση της εκδρομής.
 3. Ο αρχηγός της εκδρομής έχει δικαίωμα να αρνηθεί την εκπρόθεσμη δήλωση συμμετοχής, σε περίπτωση που δεν υπάρχουν κενές θέσεις στο μέσο μετακίνησης ή και όταν δεν είναι δυνατή η διευθέτηση της διαμονής του αιτούντος.
 4. Στις εκδρομές του συλλόγου μπορούν να συμμετέχουν και μη μέλη του ΣΔΥΘ καθώς και συνοδά μέλη. Τα μη μέλη και τα συνοδά μέλη έχουν τα ίδια δικαιώματα και υποχρεώσεις σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό με τα μέλη του ΣΔΥΘ, εκτός από την ομαδική συμμετοχή σε αγώνα, όπου δεν συμμετέχουν με ομαδικό κόστος συμμετοχής.
 5. Δεν γίνονται δεκτά σε ομαδική εγγραφή αγώνων ή σε εκδρομή μέλη που έχουν οποιεσδήποτε οικονομικές εκκρεμότητες προς το σύλλογο. Τα μέλη αυτά δικαιούνται ομαδική συμμετοχή και συμμετοχή σε εκδρομή, μόνο μετά την τακτοποίηση της οικονομικής εκκρεμότητας.

Άρθρο 2: Πληρωμή Κόστους Συμμετοχής

 1. Το κόστος συμμετοχής στην εκδρομή ανακοινώνεται από τον Έφορο του ΣΔΥΘ και αναλύεται ανά κατηγορία.
 2. Είναι δυνατή η εξόφληση του κόστους της εκδρομής με προκαταβολή και ολική εξόφληση, εφόσον αυτό καθορίζεται από την προκήρυξη της δράσης.
 3. Η πληρωμή του κόστους συμμετοχής γίνεται με μετρητά ή με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό που θα ανακοινώνεται μαζί με την προκήρυξη της εκδρομής και το κόστος της. Αν η πληρωμή γίνεται σε τραπεζικό λογαριασμό πρέπει να αναφέρεται η Αιτιολογία κατάθεσης, όπως ακριβώς αυτή αναφέρεται στην προκήρυξη της εκδρομής, αλλιώς ο Σύλλογος δεν φέρει ευθύνη για την εκπρόθεσμη  καταγραφή της εξόφλησης και τυχόν προβλήματα στην επικύρωση της συμμετοχής.
 4. Εφόσον στο κόστος περιλαμβάνεται και το κόστος της ομαδικής συμμετοχής σε αγώνα, αυτό εξοφλείται οπωσδήποτε μαζί με την προκαταβολή.
 5. Τα μη μέλη που συμμετέχουν σε εκδρομή καταβάλλουν Κόστος συμμετοχής επαυξημένο κατά:

α) 2 Ευρώ για μονοήμερες εκδρομές έως 100 χιλιόμετρα,
β) 3 Ευρώ για μονοήμερες εκδρομές μεγαλύτερες από 100 χιλιόμετρα και
γ) 10 Ευρώ για πολυήμερες εκδρομές εσωτερικού ή εξωτερικού. Η συμμετοχή των μη μελών στον αγώνα δεν  είναι υποχρεωτικό να είναι συμβατή με το τιμολόγιο της ομαδικής συμμετοχής.

 1. Σε κάθε περίπτωση η ολική εξόφληση του κόστους συμμετοχής γίνεται το αργότερο έως την ημέρα της εκδρομής και όχι μετά.

Άρθρο 3: Πολιτική Ακυρώσεων συμμετοχής

 1. Είναι δυνατή η ακύρωση συμμετοχής σε εκδρομή έως την ημέρα και ώρα που αυτό αναγράφεται στην προκήρυξη της εκδρομής. Αν η εκδρομή οργανώνεται από ταξιδιωτικό γραφείο, ισχύει η πολιτική ακυρώσεων του γραφείου.

Άρθρο 4: Επιστροφή του κόστους συμμετοχής.

 1. Επιστροφή της συμμετοχής σε αγώνα δεν είναι δυνατή , εφόσον αυτή καταβλήθηκε σε τρίτους.
 2. Επιστροφή προκαταβολής εκδρομής είναι δυνατή μόνον σε περίπτωση ακύρωσης της εκδρομής.
 3. Επιστροφή του υπολοίπου του κόστους εκτός της προκαταβολής είναι δυνατή εφόσον ο συμμετέχων γνωστοποιήσει την αδυναμία συμμετοχής του 15 ημέρες νωρίτερα για εκδρομές εξωτερικού και μια εβδομάδα νωρίτερα για εκδρομές εσωτερικού. Σε περίπτωση κρατήσεων σε ξενοδοχείο ισχύει η πολιτική επιστροφών που έχει συμφωνηθεί με το ξενοδοχείο.

Άρθρο 5: Πλήρωση θέσεων αναμονής συμμετοχής

 1. Σε περίπτωση πλήρωσης του ορίου συμμετοχών, τηρείται λίστα αναμονής η οποία αναρτάται στην ιστοσελίδα του Συλλόγου. Οι συμμετοχές συμπληρώνονται από τη λίστα αναμονής.

Άρθρο 6: Υποχρεώσεις συμμετεχόντων κατά την εκδρομή

 1. Οι συμμετέχοντες υποχρεούνται να αναφέρονται στον Αρχηγό της Εκδρομής, για κάθε θέμα που αφορά α) την διαμονή τους, β) την ομαδική μετακίνηση, γ) την  ομαδική διατροφή, δ) την συμμετοχή στον αγώνα εφόσον περιλαμβάνεται στην ομαδική συμμετοχή του ΣΔΥΘ. Προτρέπονται οι συμμετέχοντες να απευθύνονται στον αρχηγό της εκδρομής, για κάθε θέμα που αφορά εμπλοκή με δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς για την αποφυγή επιπτώσεων.

 

 1. Πολιτική δημοσιοποίησης σε ηλεκτρονικά μέσα

Άρθρο 1: Πολιτική δημοσιοποίησης σε ηλεκτρονικά μέσα

 1. Στη σελίδα του facebook του Σωματείου δημοσιεύονται οι ομαδικές φωτογραφίες από τον διαχειριστή της σελίδας. 
 2. Τα μέλη  που πήραν μέρος σε αγώνες και θέλουν να δημοσιευτεί η συμμετοχή τους οφείλουν να ειδοποιούν με προσωπικό μήνυμα στο facebook inbox ή και email στο info@sdyth.gr όπου θα περιγράφουν με σαφήνεια τις διοργανωτικές λεπτομέρειες του αγώνα (ημερομηνία, απόσταση, μέρος και σχετικά) και τα ονόματα των μελών που εμφανίζονται στο φωτογραφικό υλικό. Οι φωτογραφίες πρέπει να είναι ευκρινείς και σε υψηλή ανάλυση (τουλάχιστον 640x480 pixels).

Άρθρο 2: Κριτήρια δημοσιοποίησης σε ηλεκτρονικά μέσα

 1. Τα κριτήρια που πρέπει να πληρούνται για να δημοσιευτεί η συμμετοχή μελών σε αγώνες, στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό είναι:
  1. Στη δήλωση συμμετοχής στον αγώνα να έχει γίνει εγγραφή του συμμετέχοντος μέλους όπου αναφέρεται σαφώς ο ΣΔΥ Θεσσαλονίκης στο σχετικό πεδίο της ομάδας ή σωματείου με το οποίο εγγράφεται το μέλος.
  2. Ομαδική φωτογράφιση με μπλούζα ή και σημαία του Σωματείου όπου διακρίνεται ευκρινώς το λογότυπο.
  3. Ατομική φωτογράφιση απαραίτητα με την μπλούζα ή τη σημαία του Σωματείου όπου διακρίνεται ευκρινώς το λογότυπο. Ατομικές φωτογραφίες δημοσιεύονται μόνο στην περίπτωση συμμετοχής σε αγώνα εξωτερικού και σε αγώνες εντός Ελλάδας που έχουν μοναδικά χαρακτηριστικά όπως το Σπάρταθλον.
  4. Φωτογραφίες διακριθέντων μελών σε αγώνες δημοσιεύονται μόνο όταν υπάρχει παράλληλη φωτογράφιση με μπλούζα ή και σημαία του Σωματείου όπου διακρίνεται ευκρινώς το λογότυπο.

 

 1. Ισχύς του παρόντος κανονισμού
 1. Ο τροποποιημένος κανονισμός ισχύει από 9 Οκτωβρίου 2017.
 2. Τροποποιήσεις του κανονισμού αυτού είναι δυνατές μόνο μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ή της Γενικής Συνέλευσης.

 

ΝΕΑ ΜΕΛΗ ΓΙΑ ΚΑΛΟΣΩΡΙΣΜΑ

Στις πρόσφατες συνεδριάσεις του ΔΣ του συλλόγου, εγκρίθηκε η εγγραφή στο
σύλλογο των παρακάτω νέων μελών, τα οποία και καλωσορίζουμε.


1196  Στεφάνου Παναγιώτης
1197  Βαφειάδης Κωνσταντίνος
1198  Συκούδη Σοφία
1199  Γκάτσος Νικόλαος
1200  Tronconi Alessandro
1201  Κουρέσκας  Λάζαρος
1202  Ιωάννου  Βασιλική
1203  Θεοδωρίδης Θεόδωρος
1204  Βασιλικιώτης Χρήστος
1205  Γκιόκα Σοκόλ
1206  Γκλαβέρης Αθανάσιος
1207  Μαυρογένης Ελευθέριος
1208  Μίγγας  Φώτιος
1209  Χατζηκαμάρης Ιωάννης
1210  Λουφάκης Κυριάκος - Μιχαήλ
1211  Δόκαλης Χρήστος
1212  Cortez Carmela
1213  Σιδηρόπουλος Συμεών
1214  Μπρούσα Κωνσταντίνα
1215  Παστογιάννη Ευτέρπη
1216  Τσαπαρέλης Ηλίας
1217  Κουζέλης Σπύρος
1218  Σουσαμάς Γεώργιος
1219  Ευθυμίου Κωνσταντίνος
1220  Χριστοφορίδου Μαρία
1221  Γραμματικόπουλος Κωνσταντίνος
1222  Σταμπουλής Κωνσταντίνος
1223  Μαυρογιάννης Παναγιώτης
1224  Ζιούπος Γεώργιος
1225  Οικονόμου Γεώργιος
1226  Μαϊστρέλλη Αικατερίνη
1227  Χαριζάι Γιέτα
1228  Κωσταντίνη Αντονέτα
1229  Ζαγκάς Βάϊος
1230  Τσιώλας Δημήτριος
1231  Σωτηριάδης Μίκης
1232  Στεργίου Πρόδρομος
1233  Gauci Ernest
1234  Μαραγκούλιας Κωνσταντίνος
1235  Αλεξάκης Νικόλαος
1236  Παπαδημητρίου Αριστοτέλης
1237  Χαντζής Απόστολος
1238  ΣΑΜΟΔΟΥΡΟΒ ΑΛΕΚΣΑΝΔΡ
1239  Αλτινάκης Γεώργιος
1240  Λουκίδου Λαμπρινή