• Σύλλογος Δρομέων Υγείας Θεσσαλονίκης

  • Home
  • Εσωτερικός Κανονισμός

Σύλλογος Δρομέων Υγείας Θεσσαλονίκης

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΔΡΟΜΩΝ ΚΑΙ ΑΓΩΝΩΝ

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Δρομέων Υγείας , σύμφωνα με το άρθρο 18 του Καταστατικού του , αποφάσισε την κατάρτιση του παρόντος Εσωτερικού Κανονισμού Εκδρομών και Αγώνων. Τα άρθρα του κανονισμού αυτού διέπουν την συμμετοχή των μελών του Συλλόγου Δρομέων Υγείας Θεσσαλονίκης, αλλά και μη μελών που αιτούνται να συμμετέχουν σε οργανωμένες μετακινήσεις με ή χωρίς διαμονή στα πλαίσια αγώνων δρόμου στην Ελλάδα ή το εξωτερικό.
Οι κανόνες έχουν σαν σκοπό  την ισότιμη μεταχείριση των συμμετεχόντων  και την διευκόλυνση του ΔΣ και των εκάστοτε αρχηγών της εκδρομής στην οργανωτική διεκπεραίωση των εκδρομών.

Άρθρο 1 : Δήλωση συμμετοχής

 1. Προκειμένου για μονοήμερες εκδρομές εσωτερικού, τα μέλη δηλώνουν την συμμετοχή τους στην εκδρομή έως την προηγούμενη ημέρα της εκδρομής.
 2. Προκειμένου για εκδρομές εσωτερικού με διανυκτέρευση, τα μέλη δηλώνουν τη συμμετοχή τους έως την προθεσμία δήλωσης που αναφέρεται στην ανακοίνωση της εκδρομής.
 3. Ο αρχηγός της εκδρομής έχει δικαίωμα να αρνηθεί την εκπρόθεσμη δήλωση συμμετοχής, σε  περίπτωση που δεν υπάρχουν κενές θέσεις στο μέσο μετακίνησης ή και όταν δεν είναι δυνατή η διευθέτηση της διαμονής του αιτούντος.
 4. Στις εκδρομές του συλλόγου μπορούν να συμμετέχουν και μη μέλη του ΣΔΥΘ καθώς και συνοδά μέλη. Τα μη μέλη και τα συνοδά μέλη έχουν τα ίδια δικαιώματα και υποχρεώσεις σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό με τα μέλη του ΣΔΥΘ, εκτός από τη ομαδική συμμετοχή σε αγώνα, όπου δεν συμμετέχουν με ομαδικό κόστος συμμετοχής.
 5. Δεν γίνονται δεκτά σε ομαδική εγγραφή αγώνων ή σε εκδρομή μέλη που έχουν   οποιεσδήποτε οικονομικές εκκρεμότητες προς το σύλλογο. Τα μέλη αυτά δικαιούνται ομαδική συμμετοχή και συμμετοχή σε εκδρομή, μόνο μετά την τακτοποίηση της οικονομικής εκκρεμότητας.

Άρθρο 2: Πληρωμή Κόστους Συμμετοχής

 1. Το κόστος συμμετοχής στην εκδρομή ανακοινώνεται από τον Έφορο του ΣΔΥΘ και αναλύεται ανά κατηγορία.
 2. Είναι δυνατή η εξόφληση του κόστους της εκδρομής με προκαταβολή και ολική εξόφληση, εφόσον αυτό καθορίζεται από την προκήρυξη της δράσης.
 3. Η πληρωμή του κόστους συμμετοχής γίνεται με μετρητά ή με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό που θα ανακοινώνεται μαζί με την προκήρυξη της εκδρομής και το κόστος της. Αν η πληρωμή γίνεται σε τραπεζικό λογαριασμό πρέπει να αναφέρεται η Αιτιολογία κατάθεσης, όπως ακριβώς αυτή αναφέρεται στην προκήρυξη της εκδρομής, αλλιώς ο Σύλλογος δεν φέρει ευθύνη για την εκπρόθεσμη  καταγραφή της εξόφλησης και τυχόν προβλήματα στην επικύρωση της συμμετοχής.
 4. Εφόσον στο κόστος περιλαμβάνεται και το κόστος της ομαδικής συμμετοχής σε αγώνα, αυτό εξοφλείται οπωσδήποτε μαζί με την προκαταβολή.
 5. Τα μη μέλη που συμμετέχουν σε εκδρομή καταβάλλουν Κόστος συμμετοχής επαυξημένο κατά α) 2 Ευρώ για μονοήμερες εκδρομές έως 100 χιλιόμετρα, β) 3 Ευρώ για μονοήμερες εκδρομές μεγαλύτερες από 100 χιλιόμετρα και γ) 10 Ευρώ για πολυήμερες εκδρομές εσωτερικού ή εξωτερικού. Η συμμετοχή των μη μελών στον αγώνα δεν  είναι υποχρεωτικό να είναι συμβατή με το τιμολόγιο της ομαδικής συμμετοχής.
 6. Σε κάθε περίπτωση η ολική εξόφληση του κόστους συμμετοχής γίνεται το αργότερο έως την ημέρα της εκδρομής και όχι μετά.

Άρθρο 3: Πολιτική Ακυρώσεων συμμετοχής

 1. Είναι δυνατή η ακύρωση συμμετοχής σε εκδρομή έως την ημέρα και ώρα που αυτό αναγράφεται στην προκήρυξη της εκδρομής. Αν η εκδρομή οργανώνεται από ταξιδιωτικό γραφείο, ισχύει η πολιτική ακυρώσεων του γραφείου.

Άρθρο 4: Επιστροφή του κόστους συμμετοχής.

 1. Επιστροφή της συμμετοχής σε αγώνα δεν είναι δυνατή , εφόσον αυτή καταβλήθηκε σε τρίτους.
 2. Επιστροφή προκαταβολής εκδρομής είναι δυνατή μόνον σε περίπτωση ακύρωσης της εκδρομής.
 3. Επιστροφή του υπολοίπου του κόστους εκτός της προκαταβολής είναι δυνατή εφόσον ο συμμετέχων γνωστοποιήσει την αδυναμία συμμετοχής του 15 ημέρες νωρίτερα για εκδρομές εξωτερικού και μια εβδομάδα νωρίτερα για εκδρομές εσωτερικού. Σε περίπτωση κρατήσεων σε ξενοδοχείο ισχύει η πολιτική επιστροφών που έχει συμφωνηθεί με το ξενοδοχείο.

Άρθρο 5: Πλήρωση θέσεων αναμονής συμμετοχής

 1. Σε περίπτωση πλήρωσης του ορίου συμμετοχών, τηρείται λίστα αναμονής η οποία αναρτάται στην ιστοσελίδα του Συλλόγου. Οι συμμετοχές συμπληρώνονται από τη λίστα αναμονής.

Άρθρο 6: Υποχρεώσεις συμμετεχόντων κατά την εκδρομή

 1. Οι συμμετέχοντες υποχρεούνται να αναφέρονται στον Αρχηγό της Εκδρομής, για κάθε θέμα που αφορά α) την διαμονή τους, β) την ομαδική μετακίνηση, γ) την  ομαδική διατροφή, δ) την συμμετοχή στον αγώνα εφόσον περιλαμβάνεται στην ομαδική συμμετοχή του ΣΔΥΘ. Προτρέπονται οι συμμετέχοντες να απευθύνονται στον αρχηγό της εκδρομής, για κάθε θέμα που αφορά εμπλοκή με δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς για την αποφυγή επιπτώσεων.

Άρθρο 7: Ισχύς του παρόντος κανονισμού

 1. Ο κανονισμός ισχύει από 8 Φεβρουαρίου 2015, για όλες τις δηλώσεις συμμετοχής που θα υποβληθούν μετά από την ημέρα αυτή.
 2. Τροποποιήσεις του κανονισμού αυτού είναι δυνατές μόνο μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ή της Γενικής Συνέλευσης.

ΝΕΑ ΜΕΛΗ ΓΙΑ ΚΑΛΟΣΩΡΙΣΜΑ

Στην συνεδρίαση του ΔΣ του Σ.Δ.Υ.Θεσσαλονίκης της 04/09 και 09/10 εγκρίθηκαν
τα παρακάτω νέα μέλη του Συλλόγου, τα οποία και καλωσορίζουμε ...
1002  Ξανθή Παναγιώτα
1003  Πετκοπούλου Δήμητρα
1004  Κρυστάλλης Δημήτριος
1005  Βενετικίδης Τιμολέων
1006  Γεωργιάδης Γερμανός
1007  Ριζόπουλος Γεώργιος
1008  Γιαννούλη Χριστίνα
1009  Ζορμπά Δήμητρα
1010  Ντιραϊκόπουλος Δημήτριος
1011  Κετσετζίδης Χαράλαμπος
1012  Νικολαίδης Δημήτρης
1013  Οικονομίδης Δημήτρης
1014  Παπάζογλου Χρυσούλα
1015  Μάττας Αριστείδης
1016  Χατζηλιού Άννα
1017  Κεφαλάς Κωνσταντίνος
1018  Ιωαννίδης Χριστόφορος
1019  Χωριάτης Δημήτριος
1020  Μουρατίδου Μαρία
1021  Γεωργιάδης Αναστάσιος
1022  Κουκιώτης Γεώργιος
1023  Καρανικόλας Δημήτριος
1024  Βουζουλίδης Ανδρέας
1025  Νικολουδάκης Ευάγγελος
1026  Τσικάκης Πέτρος
1027  Κίτσιου Ιωάννα
1028  Πανταζής Κωνσταντίνος